Amerika : Kentucky mooie plekjes - Amerika : Kentucky places you must visit

KENTUCKY

De oorspronkelijke bewoners van Kentucky waren uiteraard de Indianen - hun voorouders hadden het land al 30.000 jaar geleden verkend. Rond 1650 leefden er verscheidene Indianenstammen in het gebied: Shawnee, Chickasaw en Cherokee. Geen van die stammen claimde het land echter als het hunne. De eerste Europeanen arriveerden rond 1750 in Kentucky en begonnen al snel claims op het land te leggen. De French and Indian War die tussen 1754 en 1763 woedde, vertraagde dit proces echter met ruim een decennium, zodat de bekendste Kentuckian tegenwoordig Daniel Boone is. Hij bezocht het land in 1767 en 1769 en deed uitgebreid onderzoek van het land. Vanaf 1775 begonnen de blanke kolonisten kleine gemeenschappen in Kentucky te stichten, iets dat de Indianen niet altijd waardeerden: tussen 1775 en 1782 vonden verscheidene gevechten tussen beide partijen plaats. Vanaf 1776 behoorde de staat bij Virginia, maar in 1792 was het gebied dicht genoeg bevolkt om een onafhankelijke staat te worden; in dat jaar werd Kentucky als 15e staat toegelaten tot de VS met als hoofdstad Frankfort. Landbouw werd al snel de belangrijkste bron van inkomsten, waarbij tabak en graan vooropliepen. Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog van 1861 tot 1865 speelde Kentucky een belangrijke rol als grensstaat van het Noorden. Hoewel er slavernij heerste in de staat, scheidde deze zich nooit af van de Unie, maar leverde wel troepen aan het Zuiden. Abraham Lincoln, president van Amerika tussen 1861 en 1865, en Jefferson Davis, de enige president van de Confederatie, kwamen ironisch genoeg allebei uit Kentucky. De verbondenheid die vele inwoners van de staat met het Zuiden voelden hinderde de ontwikkeling van de staat tot het begin van de 20e eeuw. (Ook vandaag de dag voelen de meeste mensen in Kentucky zich Zuiderling hoewel de staat geografisch gezien eerder noordelijk gelegen is. Er is zelfs in de noordelijkste stad, Louisville, een duidelijk Zuidelijk accent waarneembaar in de monden van vele Kentuckians.) Rond 1900 werd het  land eindelijk echt ontsloten door de komst van de trein, waarbij de komst van kolenmijnen veel werkgelegenheid bracht tot eind jaren '70. Na die tijd nam de industriële productie het over als grootste bron van inkomsten in Kentucky, iets dat tot de dag van vandaag zo gebleven is. Tabak wordt echter nog steeds in grote hoeveelheden verbouwd, ondanks de ontwikkelingen van de laatste jaren waarbij de tabakindustrie zware klappen te verwerken kreeg. Kentucky staat bekend om zijn bourbon whiskey, paardenfokkerijen en de beroemde Kentucky Derby, en Kentucky Fried Chicken (KFC). De staat is in alle opzichten 'gemiddeld': er leven een gemiddeld aantal mensen, een gemiddeld aantal blanken en zwarten, er is gemiddelde rijkdom en armoede, het is er heuvelachtig met ook wat vlaktes en kleine bergjes, er is zowel landbouw als industrie te vinden, etc. Kentucky is echt 'small town America'. Hoewel Kentucky daarom een goede plek is om het gemiddelde Amerika te vinden, heeft de staat wel degelijk vele kenmerken die hem uniek maken. Louisville is een zeer cultureel ingestelde stad met vele musea, concertzalen en theaters (met de Actor's Theatre of Louisville als de bekendste). De glooiende heuvels, met het in de lente lichtblauwkleurige gras waaraan de staat zijn bijnaam "Bluegrass State" te danken heeft, zijn vaak bevolkt door tientallen paarden. Terwijl in Louisville de beroemde Louisville Slugger Museum te zien is (de Louisville Slugger is baseball bat die alle top baseballers gebruiken) en Churchill Downs waar elk jaar de Kentucky Derby gehouden wordt, pronkt Lexington met de Kentucky Horse Park, een gigantisch tribuut aan de paarden van de staat. Vlakbij Elizabethtown in het zuiden van de staat is daarnaast de Mammoth Cave NP te vinden, een prachtig netwerk van grotten dat ook voor bezoekers toegankelijk is.

The original inhabitants of Kentucky were of course the Indians - their ancestors explored the country 30,000 years ago. Around 1650, several Indian tribes lived in the area: Shawnee, Chickasaw and Cherokee. None of these tribes claimed the land as theirs. The first Europeans arrived in Kentucky around 1750 and soon began to claim the land. The French and Indian War that raged between 1754 and 1763, slowed the process,more than a decade, that is how the Kentuckian Daniel Boone became famous. He visited the county in 1767 and 1769 and did extensive research in the county. From 1775 white settlers began to establish small communities in Kentucky, something the Indians were not always appreciate: between 1775 and 1782 several clashes between the two parties took place. From 1776 the county belonged to the State of Virginia, but in 1792 the area was densely populated enough to be an independent state, in that  year Kentucky became the 15th state and is admitted to the U.S. with the capital Frankfurt. Agriculture quickly became the main source of income, tobacco and grain was also an important export product. During the American Civil War from 1861 to 1865 Kentucky played an important role as a boundary condition of the North. Although slavery has prevailed in the state , it never separated from the Union, but sent troops to the South. Abraham Lincoln, President of America between 1861 and 1865, Jefferson Davis, only president of the Confederacy, were ironically both from Kentucky. The connection that many people of the state with the South felt impeded the development of the state until the early 20th century. (Even today most people feel in Kentucky are Southern man, although the state geographically more northern. There is even in the northernmost city, Louisville, a clear Southern accent noticeable in the mouths of many Kentuckian.) Around 1900, the country finally really opened up by the arrival of the train, with the advent of coal mining brought many jobs to late 70s. After that time, industrial production over as the primary source of income in Kentucky, something that until today has remained so. Tobacco is still grown in large quantities, despite the developments of recent years, the tobacco industry heavy blows received. Kentucky is located in what is known as the Upper South - the North South. The state is measuring 104.660 km2 in size, and borders in the north to Illinois, Indiana and Ohio in the East to West Virginia and Virginia, in the Southe to Tennessee and West Missouri.The capital city is Frankfort, the state's largest cities are Louisville (hotels) and Lexington. Kentucky is known for its bourbon whiskey, horse farms and the famous Kentucky Derby, and Kentucky Fried Chicken (KFC). The state is in all respects 'normal': an average number of people living there, an average number of whites and blacks, there is average wealth and poverty, it is hilly with some plains and small mounds, there is both agriculture and industry find, so Kentucky is really "small town America '. Although Kentucky is therefore a good place to find the average American, the state has many features that indeed unique. Louisville is a very cultural city with many established museums, concert halls and theaters (the Actor's Theatre of Louisville as the most famous). The rolling hills, with the light colored grass in the spring which is his nickname "Bluegrass State" owes are often populated by dozens of horses. While Louisville's famous Louisville Slugger Museum to see (the Louisville Slugger's baseball bat that all of the top base Ballers use) and Churchill Downs, where each year the Kentucky Derby is held flaunts Lexington to the Kentucky Horse Park, a huge tribute to the horses of the state. Near Elizabethtown in the south of the state is also the Mammoth Cave NP to find a wonderful network of caves that is accessible for visitors


Richmond - Madison County
Richmond City Hall
Gebouwd in 1891 en beëindigd in 1895. Het stadhuis van Richmond is een uitmate belangrijk gebouw omdat het gebouw uniek is door zijn Romaanse stijl.Deze architectuur is genaamd Richardsonian Romanesque style.De buitengevel bestaande uit vier etages is vervaardigd uit gladde rustieke Ashlar steen uit Rockcastle country. Een hoge toren aan de linkerkant bestaat uit een open klokkentoren. De dakkapellen heeft een stijl hellend piramidevormige dak. Het trappenhuis heeft willekeurig verdeelde, smalle verticale vensters.

Built in 1891 and finish in 1895. Richmonds city hall building is significant as the county's only formal example of the Richardsonian Romanesque style of architecture. The exterior of the four story structure is with smooth and rusticated ashlar-cut stone from Rockcastle County. A tall tower on the left side consists of an open belfry with clock-faced dormers prjecting from its steeply pitched pyramidal roof and an interior stairwell with randomly spaced, narrow vertical window.

Richmond White Hall
White Hall was het huis van Cassius Marcellus Clay. Hij was voor het afschaffen van de doodstraf een krantenuitgever en minister in Rusland. Zijn dochter, Laura Clay (de vrouwenrechten activiste), werd geboren op White Hall in 1849. Dit gerestaureerd 44-kamer Italiaanse herenhuis werd gebouwd in 1799 en verbouwd in de jaren 1860. Het is prachtig erfstukgoed vol met antieke meubelen ten tijde van de eigenaard. White Hall heeft vele unieke eigenschappen,het binnenklimaat, het stromend water en centrale verwarming. White hall ligt op White Hall Shrine Road 500 in Richmond Kentucky en open voor het publiek.

White Hall was the home of Cassius Marcellus Clay. He was an abolitionist, newspaper publisher and Minister to Russia. His daughter, Laura Clay (the women's rights activist), was born at White Hall in 1849. This restored 44-room Italianate mansion was built in 1799 and remodeled in the 1860s. In addition to the heirloom and period furnishings, White Hall has many unique features for its day, including indoor running water and central heating. White Hall is located at 500 White Hall Shrine Road in Richmond, Kentucky. It is a State Shrine and is open to the public.

Richmond Kentucky RiverDe Kentucky River is een zijrivier van de Ohio River en 259 mijl (417 km) lang. Doorkruist de gehele Amerikaanse staat Kentucky. De rivier en haar zijrivieren bevoorraden een groot deel de staat, stroom opwaarts de steenkoolwinning regio's van de Cumberland-gebergte, en de stroom neerwaarts de Bluegrass regio in het noorden centrale deel van de staat. De rivier heeft een lengte van ongeveer 7.000 vierkante mijl (18.000 km ²). Het levert drinkwater aan ongeveer een zesde van de bevolking in Kentucky. De rivier is onbevaarbaar boven sluis 4 in Frankfort, KY. Concrete schotten zijn gegoten achter de bovenste sluisdeuren van de sluizen 5-14 om de zwakste schakel in de dam te versterken. Alle 14 dammen zijn nu onder het beheer van de staat en gerunt Kentucky River Authority. De sluizen hebben een primair belang vandaag de dag, hoofdzakelijk het handhaven van een meer, die het mogelijk maakt de stad Lexington aan zijn drinkwater te voorzien. Ondanks het feit er in Lexington 40 centimeter neerslag per 1000 mm  per jaar valt. Wat verrassend is is dat  ondanks de kalksteen ondergrond in dit gebied weinig natuurlijk oppervlaktewater te vinden is. Ook Beattyville, Irvine, Richmond, Lancaster, Nicholasville, Harrodsburg, Wilmore, Versaille, Lawrenceburg en Frankfurt, gebruiken ook het water van de rivier om hun gemeenten van water te voorzien. Er wordt geschat dat meer dan 700.000 mensen afhankelijk zijn van het water van de rivier.
The Kentucky River is a tributary of the Ohio River, 259 mi (417 km) long, in the U.S. state of Kentucky. The river and its tributaries drain much of the central region of the state, with its upper course passing through the coal-mining regions of the Cumberland Mountains, and its lower course passing through the Bluegrass region in the north central part of the state. Its watershed encompasses about 7,000 sq. mi (18,000 km²).
It supplies drinking water to about one-sixth of the population of the state. The river is no longer navigable above Lock 4 at Frankfort, KY. Concrete bulkheads have been poured behind the upper lock gates of Locks 5-14 to strengthen the weakest link in the dam structures. All 14 dams are now under the management of the state-run Kentucky River Authority. The primary importance of the locks today is to maintain a pool that allows the city of Lexington to draw its drinking water from the river. Despite the fact that the Lexington area receives well over 40 inches (1000 mm) of precipitation annually, the limestone, karst geology of that area means that surprisingly little natural surface water is found in the region. Beattyville, Irvine, Richmond, Lancaster, Nicholasville, Harrodsburg, Wilmore, Versailles, Lawrenceburg, and Frankfort also draw water from the river for their municipal water supplies. It is estimated that over 700,000 people depend on the river for water.

Richmond  Shakervillage on Pleasant Hill

The United Society of Believers in Christ’s second Appearing, zijn meer gekend onder de naam Shakers of Shaking Quackers. Het is een religieuze sekte die zijn oorsprong vind uit de protestantse Quakers. Opgericht met de leringen van Ann Lee, de groepering werd gekend omdat hun nadruk vooral leggen op sociale gelijkheid en afwijzing van seksuele relaties. Kort daarop hebben ze een enorme daling in leden na hun grote betrokkenheid bij het runnen van weeshuizen. De weinig overgebleven leden, zijn Shakers vandaag vooral bekend om hun culturele bijdragen vooral de stijl van muziek en hun prachtige meubilair.
Pleasant Hill, Kentucky, USA, is het domein van een Shaker gemeenschap die actief was 1805 tot 1910. Amerika startte in 1961 een heropwaarding van alle historische sites, geklasseerd als National Historic Landmark zo werd het  een populaire toeristische bestemming. Shaker Village van Pleasant Hill, of Shakertown, zoals bekend is door de bewoners in de regio, ligt 25 mijl (40 km) ten zuidwesten van Lexington in Kentucky Bluegrass regio. Het is een National Historic Landmark District.
Januari 1805, werden drie Shaker missionarissen uit gezonden om nieuwe leden te vinden onder de pioniers die net aankwamen in Amerika. In augustus 1805 verzamelden ze een kleine groep mensen, allen volgers van de leer van Moeder Anne Lee, waarvan vele onder hen aanhangers van de  vurige fundamentalistische groepering Cane Ridge Revival. December 1806, vierenveertig nieuwe volgelingen, allen op wettelijke leeftijd, zetten hun handtekening onder een verdrag waarin ze verklaarden akkoord te gaan met wederzijdse steun en de gemeenschappelijke eigendom van goederen. De gemeente ging samenleven op de 140 acres (57 ha) boerderij van Elisa Thomas. Aanvullende bekeerlingen en eigendommen werden snel toegevoegd en de gemeenschap bezat al vlug 4.369 hectare (1.768 ha) grond. In 1812 drie gemeenschappen werden gevormd één in het Oosten, Centrum en het westen en later een vierde in het noorden, ze werden opgericht als een "het verzamelen van familie" voor potentiële nieuwe leden. In 1814 vormden zich een gemeenschap van 128 leden formeler dan de rest die zich aan de lering van Mother Colony hielden in New Lebanon New York.
De Second Great Awakening of Kentucky Revivals begonnen eind van de 18e eeuw en duurde tot in de vroege jaren van de 19e eeuw. De Kentucky Revival werd gekenmerkt door grote kamp bijeenkomsten, waar de ministers uit verschillende protestantse groeperingen, predikten vaak zeer lange periodes, met muziek en dans. Deze religieuze bijeenkomsten trokken vaak duizenden waarnemers en deelnemers in de Ohio vallei van Kentucky. Ze waren een vorm van gemeenschap voor mensen die in relatieve afzondering leefden. Doordat er een krachtige interesse in religie zegevierde in het Zuiden, dachten de Sharkers van New York eraan hun gemeenschap te verruimen naar Kentucky.
In 1805, werden drie zendelingen van de New Lebanon Shakers gestuurd naar Kentucky in de poging bekeerlingen die gevangen in de religieuze toewijding te bekeren tot het Shakers geloof.Later dat jaar voegden zich zeer invloedrijke bekeerlingen toe tot de congregatie komende uit centraal Kentucky en het Zuidwesten van Ohio. In 1806, ondertekenden vierenveertig bekeerden de overeenkomst zich volledig te wijden aan de Shaker religie en in 1808 werd de Pleasant Hill Shaker gemeenschap definitief opgericht. De verbintenis op verschillende niveaus en sterke wil van de oorspronkelijke Pleasant Hill Shakers hielp hen ontberingen te overwinnen en overleven tal van tegenslagen. De Shakers waren bekwame boeren en de loop der jaren groot grondbezitters door hun patrimonium uit te breiden met hen naast hen gelegen bedrijven, boomgaarden en velden over te nemen. Na verloop van tijd werd de Pleasant Hill congregatie bekend om zijn uitstekende vee en engineering prestaties, zowel voor hun architectuur maar ook voor hun gemeentelijk watersysteem. Hun locatie was ideaal voor landbouw en economische positionering. In 1816, reisden ze regelmatig de rivieren af naar grotere steden om hun eigen gemaakte waren te verkopen:bezems, schoenen, conserven, tuinzaden, kruiden en andere items. The Shakers verkochten hun producten aan grote steden, soms op verdere afgelegen gebieden zoals New Orleans. Zodra Veel bezoekers van Pleasant Hill inachtenemende van de 19-eeuwse architectuur, ambachten en kleding worden de Shakers vaak verward met de Amish omdat zij net als de Amish,technologische vooruitgang afwezen. In feite waren de Shakers de uitvinders of 'early adopters' van vele nieuwe tools en technieken. Bijvoorbeeld, in 1830 bouwden de Shakers van Pleasant Hill een watertoren op een hoge stuk grond. Een paard trok het water via een pomp het water in de toren van daaruit vertrok er een systeem van buizen die het water transporteerde naar de keukens, kelders, en washuizen. Men vermoedt dat dit eerste is geweest in de staat. De eerste ingebouwde wasmachines aangedreven door paarden werden aangetroffen in de wasplaats, zo werd het zware werk van het wassen van de kledij van de leden van de gemeenschap en het beddengoed verlicht. Muziek was een belangrijk onderdeel van Shaker leven. Ze schreven hun eigen liederen, hymnen en volksliederen. Een van de bekendste nummers is 'Gentle words", geschreven door Polly M. Rupe in de jaren 1860. Het bevat een citaat uit de Bijbel (Matteüs 7:12). Na de ontbinding van de Shakers in 1910, werden de panden meerdere malen veranderd van eigenaars en werden ze voor verschillende doeleinden gebruikt. Oudere Shakers bleven op het terrein wonen tot de dood van de laatste Shaker Mary Settles in 1923 De Meeting House werd omgebouwd tot autogarage, de houten vloer, gebouwd om de dansen van een paar honderd broeders en zusters te weerstaan, bleek sterk genoeg om de voertuigen op het oppervlak te ondersteunen. Enkele jaren later werd de structuur weer omgezet, dit keer voor gebruik als Baptist Church. Vandaag de dag de moeite waard om een bezoek te brengen aan deze historisch site.
De Burgeroorlog begon, riep de Pleasant Hill shaker controverse op. De in New York gevestigde religieuze organisatie had een beleid van pacifisme en was ook tegen slavernij. Leden die uit de Pleasant Hill de samenleving kwamen vooral uit de regio, waar slavernij een gegeven was met als gevolg dat men een verscheidenheid aan opvattingen kreeg over de oorlog en slavernij. De Shakers in Pleasant Hill vonden een weg om slaven te helpen en kochten zo slaven op om ze nadien vrij te maken van hun slavernij. In 1825, als gevolg van toenemende spanningen over de slavernij in de omringende gemeenschap op Pleasant Hill, werden hun faciliteiten aangevallen en ook deels vernietigd. De Shakers van Pleasant Hill sympathiseerden met de Union maar door hun zuidelijke ligging werden ze het doelwit van enkele buren en extremistische bendes. Pleasant Hill was in gevaar tijdens de Burgeroorlog, hoewel de schade nogal meeviel haar zus kolonie in Zuid-Unie van Kentucky deelde meer in de brokken. De Shakers van Pleasant Hill voedde duizenden soldaten die kwamen bedelen, met name in de weken rondom de Slag bij Perryville. Belangrijker is dat de sociale omgeving en culturele veranderingen in de decennia voor en na de oorlog het leven als Shaker minder aangenaam maakte.Tijdens de weeropbouw van Pleasant Hill Shakers site traden nog enkele toe maar minder dan in de glorie tijden.


The United Society of Believers in Christ’s Second Appearing, known as the Shakers or Shaking Quakers, is a religious sect originally thought to be a development of the Protestant Quakers. Founded upon the teachings of Ann Lee, the group was known for their emphasis on social equality and rejection of sexual relations, which led to their precipitous decline in numbers after their heavy involvement in the running of orphanages was curtailed. With few surviving members, Shakers today are mostly known for their cultural contributions (especially style of music and furniture).
Pleasant Hill, Kentucky, USA, is the site of a Shaker religious community that was active from 1805 to 1910. Following a preservationist effort that began in 1961, the site, now a National Historic Landmark, has become a popular tourist destination. Shaker Village of Pleasant Hill, or Shakertown, as it is known by residents of the area, is located 25 miles (40 km) southwest of Lexington, in Kentucky's Bluegrass region. It is a National Historic Landmark District. January, 1805, three Shaker missionaries set out to find new converts among the pioneers whom just arrived. By August, they had gathered a small group of new adherents to the doctrine of Mother Ann Lee, many of whom had earlier been influenced by the fervent fundamentalist Cane Ridge Revival. December 1806, forty-four converts of legal age signed a covenant agreeing to mutual support and the common ownership of property. The community began living together on the 140 acres (57 ha) farm of Elisha Thomas. Additional converts and property were quickly added, with the community occupying 4,369 acres (1,768 ha). By 1812 three communal families—East, Center, and West—had been formed, and a fourth, North, was established as a "gathering family" for prospective converts. On June 2, 1814, 128 Believers bound themselves together in a more formal covenant, which established the community in the pattern of the Mother Colony in New Lebanon, New York. The Second Great Awakening or Kentucky Revivals began at the end of the 18th century and continued into the early years of the 19th century. The Kentucky Revival was characterized by large camp meetings, where ministers from various Protestant groups would preach for long periods, with music and dancing. These religious gatherings sometimes drew thousands of observers and participants in the Ohio Valley of Kentucky. They were a form of community for people living in relative isolation. The powerful interest in religion sweeping the South inspired the Shakers of New York to think of broadening their ministry efforts into Kentucky. In 1805, three New Lebanon Shaker missionaries embarked on a journey to Kentucky in an attempt to gain converts among those caught up in the religious fervor. Later in that year the missionaries gained influential converts in central Kentucky and southwestern Ohio. By 1806, forty four people signed a covenant of commitment to the Shaker religion and in 1808 the Pleasant Hill Shaker community was permanently established. The commitment levels and strong will of the original Pleasant Hill Shakers helped them overcome hardships and survive against adversities. The Shakers were skilled farmers, and over the years they expanded land holdings by acquiring adjacent farms for orchards and fields. Over time, the Pleasant Hill community became known for its excellent livestock and engineering accomplishments, both with architecture and a municipal water system. Their location was ideal for agricultural and economic positioning. By 1816, they regularly traveled the rivers to larger cities to sell their wares: brooms, shoes, preserves, garden seeds, herbs, and other items. The Shakers sold their products to large cities, some at great distances, such as New OrleansOnce the Civil War began, the Pleasant Hill Shakers ran into controversy. The New York-based religious organization had a policy of pacifism and was also opposed to slavery. Members who made up the Pleasant Hill society mostly came from the region and, as a result, had a variety of views on the Pleasant Hill was at risk during the war, although it did not suffer as much damage as its sister colony at South Union, Kentucky. The members of Pleasant Hill fed thousands of soldiers who came begging, particularly in the weeks surrounding the Battle of Perryville.  More importantly, the social environment and cultural changes in the decades before and after the war made the Shaker life of the village less appealing for converts. During Reconstruction and later, few new converts joined the community.
The Shakers at Pleasant Hill adopted the practice of buying and freeing slaves. in 1825, due to mounting tensions over slavery in Pleasant Hill's surrounding community, a mob attacked Pleasant Hill and destroyed some of its facilities. While members of Pleasant Hill were sympathetic to the Union, their Southern location made them the target of some neighbors and bands of extremists. Many visitors to Pleasant Hill, observing the nineteenth-century architecture, crafts, and clothing, mistakenly assume that the Shakers, like the Amish, rejected technological advancements. In fact, the Shakers were inventors or early adopters of many new tools and techniques. For example, in the early 1830s the Shakers of Pleasant Hill constructed a water tower on a high plot of ground. A horse-drawn pump lifted water into the tower, and from there a system of pipes conveyed it to the kitchens, cellars, and wash houses. It is believed to have been the first in the state. In the wash houses, the members built washing machines (also powered by horses) to reduce the heavy work of laundering the community's clothes and linens. Music was an important part of Shaker life, with the community performing songs, hymns and anthems written by both men and women. One of the best known songs is "Gentle Words", written by Polly M. Rupe in the 1860s. It includes a quote from the Bible (Matthew 7:12).Following the dissolution of the Shaker society in 1910, the property changed hands several times and was used for a variety of purposes. Elderly Shakers continued to live on the property until the death in 1923 of Mary Settles, the last Pleasant Hill Believer. The Meeting House was converted for use as an automotive garage; the wood floor, built to withstand the dancing of several hundred brethren and sisters, proved strong enough to support the vehicles driven onto its surface. Some years later the structure was again converted, this time for use as a Baptist church.SOUTH CAROLINA

ILLINOIS

GEORGIA