Amerika Florida Mooiste plekjes - America Florida Most beautiful places

FLORIDA

Florida was voordat de blanken voor het eerst voet zetten (in 1513) al duizenden jaren bewoond door Indianenstammen, o.a. de Seminoles, Creek en Calusa. Tot 1565 vonden verscheidene pogingen van de Spanjaarden en de Fransen plaats om het gebied te verkennen, maar de meeste expedities eindigden in een fiasco.In 1565 stichtten de Spanjaarden echter St. Augustine, de oudste stad van de VS (vernietigd door Engelse kolonisten in 1702). Deze kolonie diende ertoe de Spaanse schepen in het gebied een veilige haven te geven en St. Augustine was dan ook nooit bedoeld als vestigingskolonie. In 1763 ruilde Spanje met de Britten het gebied tegen Havana (Cuba). Na de Onafhankelijkheidsoorlog werd Florida weer Spaans, maar de Amerikaanse drang tot uitbreiding leidde al snel tot militaire incursies in het gebied, onder andere om de Seminole Indianen te bevechten. Bovendien bleken de Amerikaanse kolonisten zich niet te storen aan territorialiteit en trokken in steeds grotere aantallen naar deze omgeving. In 1819 veroverde Generaal Andrew Jackson de stad Pensacola, waarna Florida door de Spanjaarden aan de Verenigde Staten werd afgestaan. De overeenkomst hiertoe werd getekend in 1821. Hierna werd onder druk van de kolonisten snel begonnen met het "verplaatsen" van Indianen naar reservaten in o.a. Oklahoma. Deze onvrijwillige verplaatsing leidde tot 1858 tot meerdere oorlogen met de Indianen. In 1845 had Florida een bevolkingsaantal dat groter was dan 50.000, waardoor het als staat tot de VS werd toegelaten. De staat speelde een kleine rol gedurende de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865): er werden nauwelijks gevechten geleverd op het Geconfedereerde gebied. Na de Burgeroorlog werden land- en tuinbouw, veehouderij en toerisme steeds belangrijker in de staat. Aan het eind van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw werden er veel spoorwegen gebouwd, wat o.a. de citrusindustrie veel goed deed. Diezelfde citrusindustrie moest het echter vanaf 1929 ontgelden, toen niet alleen de Depressie zijn intrede deed, maar een uitheemse fruitvlieg ook de gehele oogst vernietigde. Na de Tweede Wereldoorlog werd de economie van Florida meer divers. Naast toerisme, tuinbouw en veeteelt kwamen ook de electronica-industrie, banken, en de bouwindustrie naar Florida. De high-tech industrie en het ruimteprogramma van de jaren '60 en '70 (met o.a. de maanreizen, gelanceerd vanaf Cape Canaveral) trokken ook grote aandacht voor de staat. Daarnaast blijven natuurlijk miljoenen mensen op het zachte klimaat en de vele pretparken afkomen. Daarnaast trekken ook de ouderen van Amerika in grote getalen naar Florida, en heeft de staat vele honderdduizenden immigranten uit het Caribische gebied te verwerken gehad, zodat de staat vandaag de dag de op drie na grootste bevolking van Amerika heeft.Florida, dat een oppervlakte heeft van 151.939 km2, is vanwege zijn zuidelijke ligging aangesloten op slechts twee andere staten van de VS, beiden aan de noordgrens: Georgia en Alabama. In het oosten is Florida aangesloten op de  Atlantische Oceaan, in het westen aan de Golf van Mexico; in het zuiden komen beide wateren bij elkaar. Met uitzondering van Hawaii is dit de meest zuidelijk gelegen staat: het noordelijkste punt van Florida ligt al 160 km zuidelijker dan de zuidgrens van Californië. De Florida Keys, een groep eilanden die onder de staat bungelt, ligt slechts 2.700 km van de equator af. Vanwege het subtropische klimaat (in het zuiden van de staat wordt het vrijwel nooit kouder dan 18 C) is de staat uitermate geschikt voor tropische tuinbouw, zoals de citrusindustrie. Daarnaast trekt het warme klimaat uiteraard vele miljoenen toeristen per jaar aan, waardoor vooral de zuidelijker gelegen steden als Miami (hotels), Orlando (hotels), Ft. Lauderdale (hotels), West Palm Beach en Tampa toeristisch ingesteld zijn. Florida kent enorme culturele divesiteit alhoewel de indianen al sinds de 18 de eeuw vrijwel volledig verdwenen zijn. Door de invloed van Cubanen en andere mensen van Caribische afkomst heeft het zuidelijk deel van Florida (en met name Miami) een zeer diverse bevolking. Over de gehele staat gezien in zo'n 15% van de bevolking zwart, nog eens 15% het een Hispanic  achtergrond en nog steeds zo'n 70% is blank, waaronder vele oudere mensen. Slechts 0.4% van de bevolking is van Indiaanse afkomst.

Florida was before the white man first set foot (in 1513) for thousands of years inhabited by Indian tribes, including the Seminole, Creek and Calusa. Up to 1565 took several attempts by the Spanish and French place to explore the area, but most expeditions ended in a fiasco.In 1565 the Spaniards founded St. Augustine, however, the oldest city in the U.S. (destroyed by British settlers in 1702 ). This colony served to the Spanish vessels in the area to provide a safe haven and St. Augustine was never intended as a colony establishment. In 1763 the British exchanged Spain with regard to Havana (Cuba). After the Independence War, Florida became Spanish again, but the American urge to expand quickly led to military incursies in the area, including the Seminole Indians to fight. Moreover, it was the American colonists not to interfere with territoriality and moved in ever greater numbers to this area. In 1819 Gen. Andrew Jackson captured the town of Pensacola, Florida by the Spaniards after the United States was ceded. The arrangements were signed in 1821. Afterwards, under pressure from the settlers quickly began to "move" of Indians to reservations in Oklahoma among others. These involuntary movements led to 1858 to several wars with the Indians. In 1845 Florida had a population larger than 50,000, making it as a state was admitted into the U.S.. The state played a minor role during the American Civil War (1861-1865): there were hardly any fights in the Confederate field. After the Civil War, agriculture, animal husbandry and tourism increasingly important in the state. At the end of the 19th century and early 20th century, built many railways, which including the citrus industry did much good. Same citrus industry since 1929 but had to pay for it, not only when the Depression came along, but an exotic fruit fly, the entire crop destroyed. After the Second World War, Florida's economy was more diverse. Besides tourism, horticulture and animal husbandry were the electronics industry, banks, and the construction industry to Florida. The high-tech industry and the space program of the '60s and '70s (with the moon, launched from Cape Canaveral) also attracted great attention for the state. In addition to this course, millions of people in the mild climate and many amusement parks come. In addition, also attract the elderly of America in large numbers to Florida and the state hundreds of thousands of immigrants from the Caribbean had to process, so that is today the fourth largest population in America.Florida, which covers an area of 151,939 km2, due to its southern location connected to only two other U.S. states, both on the northern border: Georgia and Alabama. To the east is connected to the Florida Atlantic Ocean in the west to the Gulf of Mexico, in southern waters, the two together. With the exception of Hawaii is the southernmost state: the northernmost tip of Florida is already 160 km south than the southern border of California. The Florida Keys, a group of islands in the dangling state, is only 2,700 km away from the equator. Due to the subtropical climate (in the south of the state is rarely colder than 18 C), the state is ideal for tropical horticulture, such as the citrus industry. Besides the warm climate naturally attracts millions of tourists each year, affecting mainly the southern cities like Miami (hotels), Orlando (hotels), Ft. Lauderdale (hotels), West Palm Beach and Tampa tourist set. Florida has great cultural diversity, though the Indians since the 18th century almost completely disappeared. With the influx of Cubans and other people of Caribbean descent, the southern part of Florida (especially Miami), a highly diverse population. Across the state has seen about 15% of the population is black, another 15% have a Hispanic background, and still some 70% are white, including many elderly. Only 0.4% of the population is of Indian origin.

Everglades National Park
Everglades NP is het enige subtropische National Park in de VS. Het gebied, in 1947 opgezet, is ongeveer 6.000 km2 groot en omvat een grote diversiteit aan landschappen: bossen, moerassen, graslanden en rivieren. Krokodillen en alligators wonen er naast elkaar en delen hun habitat met vele andere dieren, waaronder vele vogelsoorten alsook slangen, schildpadden, herten, poema's, beren en vele kleinere reptielensoorten. Hoewel de gemiddelde temperatuur in het park hoog is (tussen de 17 C en 28 C is normaal) kan er toch af en toe wintervorst voorkomen. Er valt gemiddeld zo'n 140 cm regen per jaar (waarvan ongeveer 75% tussen juni en oktober), maar in de wintermaanden kan het zo droog zijn dat het waterpeil behoorlijk zakt.

Np is the only subtropical Evergldes National Park in the US.The area, established in 1947, is about 6,000 km2 and includes a great variety of landscapes: forests, swamps, grasslands and rivers. Crocodiles and alligators live together and share their habitat with many other animals, including many species of birds and snakes, turtles, deer, pumas, bears and many smaller species of reptiles. Although the average temperature in the park is high (between 17 C and 28 C is normal) can still occasionally occur frost. There is an average of 140 inches of rain per year (about 75% between June and October) but in the winter months can be so dry that the water level drops pretty.

Key West

Helemaal op het einde van de US route 1 ligt Key West. Zoals de naam aangeeft, ligt de plek in het uiterste westen van de Florida Keys. De Spanjaarden doopten het eiland "Cayo Heusos", wat zoveel betekent als "Beendereiland". Gevonden beenderen die vermoedelijk het resultaat waren van stammenoorlogen of gevechten tussen kolonisten en indianen. De uitspraak van de Britten van het woord "Heusos" mondde waarschijnlijk uit in "West" en " Cayos" werd "Keys". Van hieruit is het slechts 170 km naar Cuba en Havana. Het plaatsje Key West (25.000 inwoners) lokt drommen toeristen, gaande van dagjesmensen vanuit de steden in FLorida, passagiers van immense cruiseschepen tot vakantiegangers die verblijven in één van de vele hotels. Key West is de belichaming van het ideale stadje waar iedereen rijk lijkt, geniet van het leven en onbeperkt geld uitgeeft in de vele boetieks. U vindt er prachtige houten huizen in exotische tijl en levendige kleuren met veranda's in tropische platengroei.

At the very end of U.S. Route 1 is Key West. As the name suggests, the site lies in the extreme west of the Florida Keys. The Spanish renamed the island "Cayo Heusos" which means "Boones-island. Found bones likely were the result of tribal wars and battles between settlers and Indians. The decision of the British of the word "Heusos" probably resulted in the "West" and "Cayos" was "Keys". From here it's only 170 km to Cuba and Havana. The town of Key West (25,000 inhabitants) attracts droves of tourists, ranging from day-trippers from the cities in Florida, huge passenger cruise ships for travelers staying in one of the many hotels. Key West is the epitome of the ideal town where everyone seems rich, enjoy life and spend unlimited money in the many boutiques. You will find beautiful exotic style wooden houses with verandas and vibrant colors of tropical growth plates.